Strumenti personali
Tu sei qui: Home Partner Občina Divača

Občina Divača

Comune di DivačaNaslov: Kolodvorska ulica 3a
Uradna spletna stran: www.divaca.si
Kontaktna oseba: Zdenka Hreščak, Nataša Matevljič

Upravne dejavnosti

Občina je javna ustanova, ustanovljena z zakonom, njen ustanovitelj je Republika Slovenija. Občina Divača deluje v javnem interesu. V okviru svojih pristojnosti varuje koristi prebivalcev, ki jih določi s splošnim aktom ali so določene z zakonom.

Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi opravlja zlasti naslednje naloge:

 • upravlja občinsko premoženje;
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva;
 • načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
 • v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe;
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
 • ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte;
 • ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
 • pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;
 • pospešuje razvoj športa in rekreacije;
 • pospešuje kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;
 • gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva.

Vloga in predvidene dejavnosti v sklopu projekta Alisto

Eden izmed partnerjev projekta, kjer je bilo med prvo svetovno vojno zgrajeno letališče za potrebe in oskrbo “Soške fronte”.
Občina Divača v projektu sodeluje kot Projektni Partner številka 5(PP5). Aktivnosti PP5 so vezane na celoten projekt, ki je razdeljen na 6 delovnih sklopov,

 • Delovni sklop 1: Koordinacija in upravljanje projekta
 • Delovni sklop 2: Pripravljalne dejavnosti
 • Delovni sklop 3: Razvoj čezmejne znanstvene dejavnosti
 • Delovni sklop 4: Načrtovanje in izdelava sistemov za simulacijo letenja nad zgodovinsko in današnjo čezmejno pokrajino
 • Delovni sklop 5: Izobraževanje
 • Delovni sklop 6: Komunikacijski načrt

Za delovni sklop 4 pa imamo planiranih največ finančnih sredstev, saj bomo v tem sklopu obnovili in opremili prostore stare šole v Divači, kamor bomo postavili kupljen simulator letenja in z njim povezano razstavo.